REGLER OCH BESTÄMMELSER

Regler och bestämmelser för medlemmar i Misraimriten IX°   1. Misraimförbundet upprätthåller den rosenkreuziska hermetismens traditioner, särskilt som den vårdas inom Misraimtjänsten, som också benämns Misraimriten eller det egyptiska frimureriet. Misraimförbundet anknyter till Rudolf Steiners version av Misraimriten. Misraimförbundet är en självständig sammanslutning, som inte lyder under någon annan frimurarmyndighet, och inte heller under något annat sällskap. 

  2. Misraimförbundet består av tre klasser. I första klassen sker en grundläggande andlig skolning. I andra och tredje klassen sker arbetet med Misraimtjänsten. Oberoende av ras, religion eller samhällsklass står Misraimförbundets andra och tredje klasser öppna för alla män och kvinnor som efter moget övervägande vill fördjupa sig i förbundets kunskapsväg. Man ska vara minst 21 år. 

  3. Misraimförbundet erkänner inga irreguljära eller lönnliga möten eller loger. 

  4. Språken som används inom Misraimförbundet är svenska, norska, danska, engelska, tyska och italienska. 

   

  Misraimriten IX° 

  5. Misraimförbundets andra och tredje klasser arbetar enligt den ursprungliga, förtätade Misraimriten, som omfattar nio grader. De första tre graderna utgör en blå loge. Från grad fyra bildas ett kapitel eller en röd loge. De nio graderna är: 

   

  I. Lärling 

  II. Gesäll 

  III. Mästare 

  IV. Riddare av kungliga valvbågen 

  V. Riddare av rosenkorset 

  VI. Kadosh 

  VII. Esoterisk rosenkreuzare 

  VIII. Illuminatus/illuminata 

  IX. Gnostikos 

  Styrelse 

  6. Varje loge i förbundet styrs av en rådsförsamling. Rådsmedlem bör vara minst 3°, och utnämns genom rådsval. Alla råd i hela förbundet styrs av Högsta rådet. 

  I Högsta rådet ingår: Förbundets stormästare, prokurator, inspector templi, logemästare, deputerad mästare, sekreterare, stororator, ceremonimästare och skattmästare. 

  7. Högsta rådet avgör allt som rör förbundets andra och tredje klasser. 

  8. Loger och kapitel som stiftas av Högsta rådet numreras i följd. Alla loger och kapitel har rätt att som undertitel till Misraimförbundet lägga till ett eget namn. 

   

  Medlemskap 

  9. Logerna består av minst sju och kapitlen av minst nio medlemmar. 

  10. Som reguljär Misraim-invigd betraktas den som är medlem eller hedersmedlem. Medlemmar av kapitel måste också vara medlemmar av en blå loge inom Misraimförbundet. 

  11. Varje invigd medlem bör deltaga i de ordinarie Misraim-logemötena. Om man inte kan närvara ska man meddela stormästaren eller någon annan av ämbetsmännen, antingen per brev, e-post eller per telefon. 

  12. Till varje Misraim-invigd som får mästargraden utfärdas ett diplom, underskrivet av bestämda officianter. Diplom utfärdas också för vissa högre grader och sidograder. 

  13. Logerna och kapitlena styrs av ämbetsmän eller officianter, vars ämbetstid varar minst tre år.  

  Ämbetsmännen är: 

   

  Stormästare 

  a. Prokurator (Deputerad stormästare, stormästarens ställföreträdare, övervakar reglernas efterlevnad) 

  b. Inspector templi (Då prokuratorn inte kan, stormästarens ställföreträdare) 

  c. Logemästare (Provinsialmästare) 

  d. Deputerad mästare 

  e. Ceremonimästare (Marskalk) 

  f. Sekreterare (Cancellarius) 

  g. Skattmästare 

  h. Stororator (Stortalman) 

  i. Orator (talman) 

  j. Förste bevakare 

  k. Andre bevakare  

  l. Senior diakon (Förste introduktionsbroder/syster)  

  m. Junior diakon (Andre introduktionsbroder/syster) 

  Särskilda officianter är mystagog, magos, konung av Salem, präst, prästinna (det är inte ett krav att prästen/prästinnan är prästvigd eller teologiskt utbildad), rökelsebärare, m fl. 

   

  Stormästaren utses genom val i Högsta rådet. Stormästaren kan kvarstå i sitt ämbete i minst tre år, eller ad vitam. Prokuratorn ska inneha VII°. Inspector templi måste vara VII°. Logemästare måste vara lägst 3°. Deputerad mästare ska vara minst 3°. Ceremonimästare ska vara lägst 3°. Sekreterare ska vara minst 3°. Skattmästare ska vara lägst 3°. Stororator ska inneha VII°. Orator ska inneha minst 3°.